Timestamp v MSSQL

MSSQL sice obsahuje datový typ “timestamp”, který je aktualizován při každé změně záznamu. Problém je ale v tom, že nemá žádný vztah k datumu a času. Jde o číslo v binárním formátu.
Pokud tedy chceme zjistit čas, kdy došlo ke změně záznamu, musíme použít trigger, který bude nastavovat hodnotu do pole typu “datetime”.

MSSQL sice obsahuje datový typ “timestamp”, který je aktualizován při každé změně záznamu. Problém je ale v tom, že nemá žádný vztah k datumu a času. Jde o číslo v binárním formátu.
Pokud tedy chceme zjistit čas, kdy došlo ke změně záznamu, musíme použít trigger, který bude nastavovat hodnotu do pole typu “datetime”.

Spustíme MS SQL Server Manager Studio.
Předpokládáme, že máme v databázi tabulku “users” a v ni sloupec “mtime” typu “datetime”.
Pole “mtime” bude obsahovat timestamp.
Jako defaultni hodnotu nastavime “getDate()”. Tím zajistíme, že nově vložený záznam bude mít v poli “mtime” aktuální čas.
Teď už zbývá pouze zajistit, aby se aktuální čas nastavil i v případě, že budeme záznam modifikovat.
K tomu nám poslouží trigger na událost update.
Ten vytvoříte tak, že v kontextovém menu vybereme možnost “New Trigger…”. Viz obrázek.

Jak vytvořit nový trigger

Otevře se okno, kam napíšeme samotný kód.
Ten by mohl vypadat nějak takto:

CREATE TRIGGER tr_UserTimestamp
  ON users
  FOR UPDATE
AS 
BEGIN
  DECLARE changedRecords Cursor
  FOR
  SELECT d.id FROM Deleted d, Inserted i
  WHERE d.id = i.idz
  AND (d.firstName <> i.firstName OR d.lastName <> i.lastName)
  
  DECLARE @recordId CHAR(12)
  
  OPEN changedRecords
  FETCH NEXT FROM changedRecords INTO @recordId
  WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)
  BEGIN
    UPDATE users
    SET mtime=getDate()
    WHERE id=@recordId
    
    FETCH NEXT FROM changedRecords INTO @recordId
  END
  
  CLOSE changedRecords
  DEALLOCATE changedRecords
END

Tím se říká, aby se vytvořil trigger s názvem “tr_UserTimestamp” spoustěný při updatu tabulky “users”. V logických tabulkách “Inserted” a “Deleted” jsou záznamy, na kterých byl proveden update. V tabulce “Deleted” jsou staré hodnoty, kdežto v “Inserted” jsou hodnoty po provedeni update. Zrada je ale v tom, že pokud provedeme update na záznam, během něhož nastavite atributu hodnotu stejnou, jako měl před tím, tak se i tento záznam v tabulkách objeví. Proto jsou v uvedeném kódu porovnávány hodnoty odpovídajicích atributů a záznam je vybrán, pouze pokud se liší. Jen taková malá odbočka – existuje funkce Update() s názvem atributu jako parametr, která vrátí true, pokud byl atribut updetován. Což znamená, že vrátí true vždy, když se vyskytne atribut v UPDATE příkazu bez ohledu na to, jestli se hodnota změní, nebo ne.
Vybrané záznamy jsou po té procházeny pomocí kurzoru, přičemž je nastavován jejich atribut mtime na aktuální čas.

Až máme kód napsány, můžeme kliknout na “Execute” a tím vytvoříme samotný trigger.

Líbí se mi to:

Další témata