Tag Archives: Java

Archiv v CzechIdM

Potřebovali jste si někdy něco zazálohovat? Případně potřebovali jste si udržovat změny ohledně nějakého objektu v průběhu času? Jestli ano, nyní je to v CzechIdM možné. V CzechIdM vznikl nový modul — archiv, který zvládá tyto úkony a ne jenom to. Vše o principu a správném použití archivu si můžete přečíst právě v tomto článku.

Funkčnost a GUI Archivu

Mezi primární funkci archivu patří samozřejmě archivování různých objektů. Také je možné jej prohledávat na základě zvolených kritérií či exportovat vybraná data do csv souboru. Tyto funkce jsou snadno přístupné administrátorovi přímo z administrátorského rozhranní CzechIdM pod záložkou uživatelé a podzáložkou archiv. Takto vypadá hlavní stránka archivu:

archiveMain

V hlavičce stránky je možné definovat kritéria, podle kterých si přejeme vyhledávat archivované objekty. Mezi možnosti patří hledání podle názvu, datum archivace, typu, či hodnoty atributu. Strukturu samotných objektů vysvětlím dále v článku. Po vyhledání se zobrazí seznam objektů odpovídajících výše uvedeným kritériím. V případě, že bychom si chtěli vyhledané objekty vyexportovat a dále s nimi pracovat, stačí pouze kliknout na tlačítko export a jen si uložit výsledný soubor.

archiveExport

Volání metod archivu z Java kódu

Nyní se zaměřím více na technickou stránku věci, aneb jak je možné obsluhovat archiv přes java kód. Pro obsluhu archivu vznikly nové statické metody na třídě data, které je možné volat kdekoliv z kódu. Protože automaticky se v CzechIdM nic nearchivuje, je nutné tuto akci vždy vyvolat explicitně. Například můžeme upravit workflow smazání uživatele, kde před samotným vykonáním smazání tohoto uživatele zaarchivujeme.

Archivování

Archivované objekty sice musí splňovat předepsanou strukturu vyžadovanou archivem, ale de facto je možné archivovat jakýkoliv serializovatelný objekt. Pro zaarchivování objektu musíme předat archivu meta informace jako jsou jméno a typ objektu a dále seznam jeho atributů, které si přejeme uložit. Každý ukládaný atribut se skládá ze jména a serializovatelné hodnoty. Při ukládání se tato hodnota uloží i v podobě řetězce z důvodů vyhledávání. Přesně s těmito atributy zavoláme metodu Data.archive a CzechIdM se postará o zbytek.

Vyhledávání v archivu

Pro prohledávání archivem používáme metodu Data.archiveSearch, které předáme kritéria vyhledávání. Ta nám vrátí iterátor, přes který můžeme procházet archivovanými objekty. Z důvodu rychlosti a optimalizace vrací iterátor pouze základní meta informace o archivovaném objektu, pro vytáhnutí celého objektu včetně jeho atributů musíme zavolat metodu Data.archiveGetElement, které předáme ID daného objektu. Zde je krátká ukázka jak definovat kritéria, které vyhledají objekt typu “IDENTITY”, zaarchivovaný před týdnem mající atribut manager nastavený na “Doe”:

Criteria criteria = new eu.bcvsolutions.idm.data.dto.Criteria();
criteria.add("type", "IDENTITY", Relation.EQ);
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(new Date());
cal.add(Calendar.DAY_OF_YEAR, -7);
criteria.add("archiveDate", cal.getTime(), Relation.GT);
criteria.createAlias("attributes", "attrs");
criteria.add("attrs.attrName", "manager", Relation.EQ);
criteria.add("attrs.attrValueAsString", "Doe", Relation.EQ);

Export

Export z archivu funguje podobně jako prohledávání. Na vstupu se mu předají kritéria a on vyexportuje všechny objekty odpovídající těmto kritériím do csv souboru. Ovšem protože každý objekt může mít k sobě napárovaný neomezený počet atributů a nás může zajímat pouze nějaká jejich podmnožina, je možné specifikovat pouze ty atributy, které se mají k daným objektům vyexportovat. Tyto atributy definujeme v mapě, které funkci exportu předáme. Jako klíče jsou názvy atributů, které chceme vyexportovat. Můžeme definovat i jejich hodnoty, které slouží pro přejmenování sloupce pro účely exportu. V případě, že chceme vyexportovat všechny atributy, předáme místo mapy null. Zde je názorná ukázka, jak vyexportovat všechny objekty archivu a k nim pouze atributy “MANAGER” a “ROLES” u kterých budeme ale chtít, aby se v exportu objevily jako “manažer” a “role”.

Criteria criteria = new eu.bcvsolutions.idm.data.dto.Criteria();
Map<String> attributes = new HashMap<String>();
attributes.put("MANAGER", "manažer");
attributes.put("ROLES", "role");
File file = Data.archiveExport(criteria, attributes, "archiv_export");

Závěr

Po přečtení tohoto článku by jste měli být schopni sami umět ovládat archiv přes Java kód. Kdyby jste měli nějaké dotazy ohledně archivu či potřebovali poradit, kontaktujte mě přes info@bcvsolutions.eu.

Seznámení s Hibernate ORM

V tomto článku si popíšeme základy technologie Hibernate ORM pro komunikaci Javy s relačními databázemi. Osvěžíme si znalosti o tom, co je to ORM a jak se popisují vztahy mezi jednotlivými entitami v datovém modelu. Letmo se zmíníme, jaký vztah je mezi Java Persistence API (JPA) a Hibernate. Na závěr se ve stručnosti seznámíte s použitím Hibernate v Identity Manageru CzechIdM.

Hibernate ORM

Hibernate ORM je framework v jazyce Java, umožňující objektově-relační mapování (ORM).

ORM je programovací technika, která umožňuje ukládat data objektově orientovaných jazyků do relační databáze. Vybraným Java třídám pak přísluší databázové tabulky, přičemž javovské datové typy se konvertují na SQL datové typy. ORM zpracovává také vztahy mezi objekty, které do relačních databází ukládáme. V databázi jsou pak vztahy objektů reprezentovány spojováním tabulek a cizími klíči.

Hibernate implementuje Java Persistence API. Můžeme ho tedy používat buď specificky – tak, že voláme přímo jeho metody -, nebo obecně přes rozhraní definované JPA.

Hibernate podporuje mnoho databázových dialektů. Umožňuje pracovat například s MySQL (přičemž můžeme odlišit, zda používá engine InnoDB či MyISSAM), PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server aj.

Hibernate dále vyvíjí speciální jazyk pro psaní dotazů do databáze přímo z kódu, tzv. Hibernate Query Language (HQL). HQL je inspirován syntaxí SQL, takže je dobře použitelný pro každého, kdo zná základy SQL dotazů.

Entita v Javě

Entita je samostatný typ objektu, který má své specifické vlastnosti a jehož instance jsou jednoznačně identifikovatelné.

Pro Hibernate je entita jedna Java třída, jejíž instance se ukládají jako záznamy do jedné databázové tabulky. Každá instance entity má svůj identifikátor, který se obvykle použije jako primární klíč do tabulky.

Entitní třída musí mít konstruktor bez parametrů, protože pomocí něj Hibernate vytváří objekty při načítání z databáze. Členské proměnné třídy jsou zpravidla private, používají se pro ně standardně konstruované gettery a settery. Načítání hodnot členských proměnných z databáze se může provádět pomocí lazy-loading, proto se doporučuje přistupovat k proměnným pomocí getterů (které vynutí načtení celé hodnoty).

Persistence entit

Ukládání instancí entit do databáze se provádí dvojím způsobem, v závislosti na tom, zda používáme způsob specifický pro Hibernate, nebo jeho implementaci JPA.

V prvním případě si pomocí org.hibernate.SessionFactory (objekt, který se vyskytuje v jedné instanci pro celou aplikaci) vytvoříme objekt typu org.hibernate.Session, v rámci kterého provedeme „jednotku práce“ – jednu operaci v databázi:

org.hibernate.Session session = sessionFactory.openSession();
session.beginTransaction();
session.save(nejakaEntita);
session.getTransaction().commit();
session.close();

V druhém případě použijeme javax.persistence.EntityManagerFactory, kterou dodává JPA v závislosti na konfiguraci naší aplikace, a pomocí ní vytvoříme objekt typu javax.persistence.EntityManager. Ten provádí jednotku práce podobně jako v předchozím způsobu:

javax.persistence.EntityManager entityManager = entityManagerFactory.createEntityManager();
entityManager.getTransaction().begin();
entityManager.persist(nejakaEntita);
entityManager.getTransaction().commit();
entityManager.close();

Konfigurace

Základní konfigurační soubor pro Hibernate se nazývá hibernate.cfg.xml.

V tomto souboru definujeme na prvním místě dialekt databáze, aby Hibernate používal správné datové typy a správnou syntaxi SQL:

<hibernate-configuration>
 <session-factory>
  <property name=“dialect“>org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect</property>

V konfiguračním souboru nesmí chybět identifikace spojení do databáze. Pokud zadáme všechny potřebné údaje pro navázání JDBC spojení, Hibernate si vytvoří JDBC connection pool, který mu bude poskytovat spojení tak, jak bude třeba. Místo toho můžeme zadat existující javax.sql.DataSource registrovaný v JNDI, tedy spojení, které je spravováno naším aplikačním serverem.

<property name=“connection.datasource“>java:/CzechIdMDatasource</property>

(Komunita Hibernate doporučuje používat pro produkční prostředí spíše tento způsob. Upozorňují, že správu vlastního JDBC connection pool ještě Hibernate nezvládá úplně bez chyb).

Další důležitou vlastností je hbm2ddl.auto. Tato vlastnost určuje, co se děje s databázovým schématem ve chvíli vzniku a zániku SessionFactory, tj. při startu a skončení aplikace. Možné hodnoty jsou „update“ (při startu aktualizuje schéma na základě aktuálního nastavení), „validate“ (při startu ověří schéma, ale změny nedělá), „create“ (při startu vytvoří nové schéma, čímž přepíše původní data), „create-drop“ (při skončení smaže schéma, při startu ho znovu vytvoří).

V konfiguračním souboru jsou dále uvedeny odkazy na mapovací soubory.

Pokud používáme obecné rozhraní JPA, konfigurační soubor je META-INF/persistence.xml. Zde definujeme poskytovatele persistence, spojení do databáze a další konfigurační vlastnosti. Ty vlastnosti, které jsou určeny pro Hibernate, uvedeme s předponou „hibernate.“.

<persistence-unit name=“CzechIdM“>
 <provider>org.hibernate.ejb.HibernatePersistence</provider>
 <jta-data-source>java:/CzechIdMDatasource</jta-data-source>
 <properties>
  <property name=“hibernate.dialect“ value=“org.hibernate.dialect.MySQL5InnoDBDialect“/>
  ...

Mapovací soubory (Hibernate)

V mapovacích souborech definujeme mapování entit na databázové tabulky. Nejlépe to ukážeme na příkladu:

<hibernate-mapping>
 <class name="org.jbpm.graph.def.Node" table="JBPM_NODE">
  <id name="id" column="ID_"><generator class="native" /></id>
  <property name="name" column="NAME_"/>
  <property name="description" column="DESCRIPTION_" type="longstring" length="4000"/>
  ...

Atribut “name” u elementu “class” obsahuje FQN (Fully qualified name) třídy, která je entitou. Atribut “table” obsahuje název tabulky, kam se její instance budou ukládat.
Následuje výčet sloupců.

Element “id” definuje sloupec, který unikátně identifikuje řádek v tabulce. Nemusí to být primární klíč, ale je to obvyklé. Uvnitř elementu “id” může být ještě definována strategie generování identifikátorů.

Element <property name="description" column="DESCRIPTION_" type="longstring" length="4000"/> definuje proměnnou “description” mapovanou na sloupec “DESCRIPTION_”, přičemž v atributu “type” je uveden konvertor (Hibernate mapping type), který má Hibernate použít pro překlad z Java datového typu na databázový typ. Pokud není konvertor uveden, používá se Java reflection a defaultní mapování z javovských typů na databázové typy. Není-li uveden atribut “column”, použije se pro název sloupce přímo název proměnné.

Anotace (JPA)

Místo mapovacích souborů se dají použít anotace přímo u entitních tříd a jejich členských proměnných. Názvy anotací odpovídají názvům vlastností v mapovacích souborech. Entita pak vypadá například takto:

@Entity
@Table(name = "identities", uniqueConstraints = {
 @UniqueConstraint(columnNames = { "name" }) })
public class Identity extends ViewMainEntity {
 @Id
 @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
 @Column(name = "id")
 private int id;

 @SignedField
 @Index(name = "name_index")
 @Column(name = "name", length = NAME_LENGTH)
 private String name;
 ...

Výhodné je, že při použití anotací vidíme ze zdrojového kódu na první pohled, jakým způsobem se entita ukládá.

Anotace jsou součástí standardu JPA. Pokud bychom tedy chtěli změnit způsob persistence dat do databáze, nemusíme při používání anotací měnit nic v kódu.

Vztahy mezi entitami

Silným nástrojem Hiberate ORM je popis vztahů mezi entitami. Každé dvě entity spolu mohou být v nějakém vztahu (relaci), přičemž jedna strana je vlastníkem relace a druhou nazýváme „inverzní strana“.

Vlastník relace je zodpovědný za udržování konzistence v datech na obou stranách relace. Při definici relace určíme pomocí CascadeType, jaké typy operací se mají v rámci relace propagovat. Například CascadeType.REMOVE způsobuje, že smaže-li se jedna strana relace, smaže se i druhá strana.

V databázi se vztah entit realizuje cizími klíči mezi jednotlivými tabulkami, přičemž cizí klíče jsou vydefinované v tabulce vlastníka relace.

Základní typy relací jsou Many-to-one resp. One-to-many, One-to-one a Many-to-many. Každý vztah si nyní ukážeme na příkladu z datového modelu CzechIdM spolu s ukázkami kódu.

Many-to-one & One-to-many

Situace: Každá identita patří právě do jedné organizace, přičemž do každé organizace může patřit více identit.

 • Entita Identity – vlastník relace
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "home_organisation")
  private Organisation homeOrganisation;
 • Entita Organisation
  @OneToMany(mappedBy = "homeOrganisation", cascade = {CascadeType.PERSIST, CascadeType.MERGE, CascadeType.REFRESH })
  private List<Identity> identities;
  

Vazba: V databázové tabulce „identities“ je vytvořen speciální sloupec „home_organisation“, který obsahuje identifikátor (primární klíč) domovské organizace identity.

Pokud bychom na straně organizace nepotřebovali znát seznam identit, které do ní patří, mohli bychom úplně vynechat proměnnou „identities“ a jakýkoliv odkaz na to, že mezi entitami Identity a Organisation je nějaký vztah. Relaci udržuje entita Identity. CascadeType bychom pak samozřejmě museli přidat do kódu k identitě.

One-to-one

Situace: Každá identita má právě jednu konfiguraci.

 • Entita Identity – vlastník relace
  @OneToOne(optional = false, cascade = CascadeType.ALL)
  @JoinColumn(name = "configuration")
  private IdentityConfigurations identityConfigurations;
  
 • Entita IdentityConfigurations
  @OneToOne(mappedBy = "identityConfigurations")
  private Identity identity;
  

Vazba: V databázové tabulce “identities” je vytvořen speciální sloupec “configuration”, který obsahuje primární klíč konfigurace identity z tabulky “identity_configurations”.

Opět platí to, že kdyby entita IdentityConfigurations nepotřebovala znát referenci na identitu, k níž patří, můžeme celý atribut vynechat.

Při relaci One-to-one je možné definovat mapování speciálně pomocí primárního klíče. K tomu stačí použít anotaci @PrimaryKeyJoinColumn namísto @JoinColumn(name = ...). Pokud instance obou entit mají stejný identifikátor, Hibernate dokáže entity spojovat na základě tohoto identifikátoru. Výhodou je, že v databázové tabulce vlastníka relace není třeba vytvářet navíc žádný sloupec. Nevýhodou naopak to, že identifikátor instancí pak nelze snadno měnit, protože se vyskytuje ve více tabulkách.

Many-to-many

Situace: Jedna role může opravňovat uživatele k účtům na více koncových systémech (schématech). K jednomu schématu může opravňovat více rolí.

 • Entita Role – vlastník relace
  @ManyToMany
  @JoinTable(name = "roles_schemas", 
  		joinColumns = @JoinColumn(name = "role"),
  		inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "resource_schema"))
  private List<Schema> schemas;
 • Entita Schema
  @ManyToMany(mappedBy = "schemas")
  private List<Role> roles;

Vazba: Vytvoří se nová databázová tabulka “roles_schemas”, která udržuje informace o mapování rolí a schémat. Sloupec “role” zde obsahuje identifikátor role a sloupec “resource_schema” obsahuje identifikátor schématu (obojí jsou primární klíče).

Hibernate a CzechIdM

Identity Manager CzechIdM používá Hibernate ORM pro persistenci veškerých dat do databáze.

Standardní entity, které jsou součástí zdrojového kódu CzechIdM (identity, organizace, role, systémy,…), používají JPA a anotace. Konfigurační soubor pro persistenci entit je umístěn v CzechIdM-ejb.jar/META-INF/persistence.xml. Pokud bychom se v budoucnu rozhodli přejít na jiný ORM framework, ve zdrojovém kódu by to znamenalo žádné, nebo jen minimální úpravy.

CzechIdM používá jako workflow engine technologii jBPM. Tato technologie ukládá svá data do relační databáze také pomocí Hibernate ORM, přičemž používá přímo specifické metody Hibernate. Konfigurační soubor pro jBPM je umístěn v CzechIdM-ejb.jar/jbpm.hibernate.cfg/hibernate.cfg.mysql.xml a jednotlivé mapovací soubory pro entity jBPM jsou umístěny v knihovně jbpm-jpdl.jar. Výhodou tohoto přístupu je, že jsme mohli provést drobné změny v konfiguraci ukládání entit jBPM do databáze, aniž bychom museli znovu sestavovat celou knihovnu jBPM ze zdrojových kódů.

Spojení CzechIdM s databází udržuje aplikační server JBoss. V obou konfiguračních souborech je tedy uveden odkaz na tentýž datasource (java:/CzechIdMDatasource). Můžeme tedy konfigurovat či optimalizovat spojení s databází pro oba persistentní moduly zároveň.

Závěr

Tento článek obsahuje základy použití technologie Hibernate ORM zejména z pohledu Java vývojáře. Zdaleka jsme nepokryli všechny otázky, které by zvídavého čtenáře napadly, ale nic vám nebrání zaslat je na můj e-mail alena.peterova@bcvsolutions.eu!

Optimalizace jBPM enginu – uchovávání informací o workflow v databázi

jbpm

V CzechIdM využíváme workflow pro vykonávání aplikační logiky systému. Všechna tato workflow běží na enginu jBPM. O každém běžícím workflow si jBPM v standardně uchovává spousty informací jako jsou proměnné, aktuální stav apod. Tyto informace si ukládá do databáze a zůstávají v ní i poté, co dané workflow skončí, což v určitých případech způsobuje nárůst velikosti databáze. Proto jsme hledali způsob optimalizace jBPM.

Dosud jsme v případě velkého nárůstu databáze řešili ručním promazáním příslušných jBPM tabulek. Nyní jsme ho ale vyřešili sofistikovanějším způsobem, o kterém se právě dozvíte v tomto článku.

Řešení – správce workflow

Vytvořili jsme správce, který eviduje všechna spuštěná workflow a průběžne maže ta nepotřebná.

Každé workflow beží pod uživatelem a každý uživatel má přiděleno svoje unikátní sessionId – to identifikuje relaci jeho připojení k CzechIdM. Když dojde ke spuštění nového workflow, tak se toto workflow zaregistruje u správce pod sessionId uživatele, který ho spustil. Jakmile workflow doběhne, předá zprávu správci a ten ho rovnou smaže.

V CzechIdM používáme ale i workflow, která sama od sebe nikdy neskončí. To jsou zpravidla workflow, která zobrazují nějakou stránku. Takováto workflow jsou mazána poté, co skončí session uživatele (odhlásí se sám, nebo je automaticky odhlášen). Správce probere všechna workflow, která byla pod daným uživatelem spuštěna, a všechny je smaže.

jBPMDiagram komunikace komponent

Jediná výjimka je v případě workflow, která generují schvalovací požadavek. V tomto případě chceme, aby se workflow uchovávala i po skončení session uživatele, který daný požadavek vytvořil.

Abychom rozlišili smazatelná workflow od těch, které smazat nemůžeme, rozšířili jsme jejich definici o nový atribut – killable. Při nastavení killable=false říkáme správci, že takové workflow je potřeba uchovat v databázi i po skončení session uživatele a on ho tím pádem ignoruje.

<!-- definice smazatelneho WF-->
<process-definition xmlns="urn:jbpm.org:bcv_jpdl-3.2" name="user.edit" killable="true">

Promazání starých workflow

Výše popsaný správce ale řeší pouze nově spouštěná workflow a ne ta, co již déle leží v databázi. Bylo tedy zapotřebí projít databázi a smazat z ní nepotřebná workflow.

Instance workflow je v jBPM reprezentována objektem ProcessInstance. Ten se ukládá do tabulky databáze JBPM_PROCESSINSTANCE. Co zpravidla zabírá nejvíc místa v databázi, jsou tabulky obsahující proměnné použité ve workflow. Ty jsou uloženy v tabulkách JBPM_BYTEARRAY, JBPM_BYTEBLOCK a JBPM_VARIABLEINSTANCE. JBPM_VARIABLEINSTANCE obsahuje seznam použitých proměnných pro každé workflow a jejich hodnoty. V případě nestandardních typů proměnných jsou jejich hodnoty uloženy až v tabulkách JBPM_BYTEARRAY či JBPM_BYTEBLOCK.

Vytvořili jsme pravidlo clearCompletedProcessInstancesFromRepository, které postupně prochází databázi a maže z ní stará workflow. Každé workflow se načte z databáze do aplikace, kde se z něho zrekonstruuje objekt ProcessInstance, ten se korektně ukončí metodou instance.end() a smaže se z databáze metodou context.getGraphSession().deleteProcessInstance(instance).

Takhle smažeme všechna workflow, která v sobě nenesou nedokončený schvalovací úkol.

// Strucny vytah pravidla mazajici stare WF
public Object execute(JbpmContext context) {
  Session session = context.getSession();	
  List result = session.createSQLQuery("select ID_ as id from JBPM_PROCESSINSTANCE;")
    .addScalar("id", new org.hibernate.type.LongType()).list();

  for (int i = 0; i < result.size(); i++) {
    ProcessInstance instance = context.loadProcessInstance(Long.valueOf(result.get(i)));
    if (!canBeDeleted(instance)) continue;

    instance.end();
    context.save(processInstance);
    context.getGraphSession().deleteProcessInstance(processInstance);
  }
}

V případě, že se vůbec schvalovací workflow nepoužívají, je možné kompletně smazat všechny jBPM tabulky (TRUNCATE), což je ostatně mnohem rychlejší.

Na co jsme narazili

Během testování funkčnosti naší opravy jBPM jsme narazili na několik záludností, u nichž jsme dále zvážili, jaký dopad mohou mít na uživatele a následně se rozhodli pro způsob řešení.

 • Workflow spuštěné samotným CzechIdM, např. naplánovaná úloha, má přiřazené umělé sessionId; neexistuje žádná session, na jejímž konci by se mohlo workflow smazat z databáze. Pokud nedoběhne, zůstane v databázi natrvalo.
  Řešení: Plánované procesy by měly vždy doběhnout bez chyby.
 • Pokud uživateli expiruje session a klikne např. na záložku Uživatelé, spustí se workflow user.list, které neprojde přes kontrolu oprávnění. CzechIdM pak uživatele přesměruje na přihlašovací stránku. Nicméně ProcessInstance se ještě zapsalo do repository (START_=null) a už tam zůstane navždy.
  Řešení: Nevytvářet v tomto případě ProcessInstance vůbec, zkontrolovat ještě před spuštěním workflow, že je uživatel přihlášen.
 • Smazáním rodičovského workflow se vyvolá smazání jeho potomků. Při mazání procesů je tedy vhodné kontrolovat, jestli dané workflow už náhodou nebylo smazáno, aby se zbytečně nevyhazovaly výjimky. Na to lze použít JbpmContext.getProcessInstance (JbpmContext.loadProcessInstance vyhodí rovnou výjimku, když proces neexistuje – snaží se ho načíst).
  Řešení: Vyřešeno obecně. Při skončení session se ve správci projde nejprve celý seznam spuštěných workflow a odeberou se z něj všechny non-killable workflow a jejich předci. Zbylá workflow ze seznamu se mohou smazat z databáze. Přičemž u každého prvku seznamu se nejprve ověří, že pořád ještě v databázi existuje a může být tedy smazán.
 • Pokud rodičovský proces není killable, potomek je killable a nedoběhnul, pak po vypršení session správce vyvolá ukončení procesu potomka. Při ukončení potomka jBPM notifikuje rodiče, že může pokračovat ve výpočtu. Nicméně v té chvíli už neexistuje session, což může vést k výjimce “No application context active”. Potomek se z tedy repository nesmaže, jen mu zůstane příznak “ukončen”. Ovšem toto je velmi nepravděpodné a u nás v praxi nenastane.

Závěr

CzechIdM stále vylepšujeme, doplňujeme a rozšiřujeme jeho možnosti. Úkolů ko zlepšení máme stovky, klíčovým rozhodovacím faktorem je pro nás názor našich zákazníků. Ve stručnosti, pracujeme na těch vylepšení, které chtějí zákazníci.

Optimalizace jBPM byl poměrně hluboký zásah do klíčové části CzechIdM, proto jsme postupovali velmi obezřetně. Po týdnu vývoje jsme vytvořili hot-fix produktu a  vylepšení nasadili i u prvního zákazníka. Samotné nasazení do produkčního provozu u zákazníka i s otestováním zabere kolem 1-2MD dle velikosti zákaznického řešení. Nejvíce je věnováno přetestování.

Tímto jsem zde probral všechna vylepšení, které jsme provedli nad enginem jBPM. Kdybyste řešili podobné záludnosti s jBPM nebo jen měli nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat na info@bcvsolutions.eu.

Jak zprovoznit prostředí pro vývoj portletů a jak vytvořit portlet pro Liferay

V tomto článku najdete podrobný návod, jak si zprovoznit prostředí pro vývoj portletů s pomocí nástrojů společnosti Liferay, a jak vytvořit jednoduchý portlet. Celé zprovoznění nezabere více než jednu hodinu. Na konci budete mít k dispozici pískoviště pro zkoušení všech svých nápadů týkajících se (nejen) portletů a Liferay portálu.

Continue reading

CzechIdM – Java – E-maily s přílohou

Minulý týden jsem naučil náš Identity Manager CzechIdM odesílat e-maily s přílohami. Situací, ve kterých se to může hodit, je celá řada: předvyplněný formulář v PDF k tisku, konfigurační soubor k nově zřízené VPN, certifikát nebo třeba aktuální verze telefonního seznamu. V článku vás rychle s novou funkcí seznámím, naučím vás ji používat a společně se podíváme, jak CzechIdM tvoří instanci třídy MimeMessage, která se pro odesílání e-mailu z Javy standardně používá.

email

Continue reading

JavaDoc tipy & triky

Každý se s tím zajisté již mnohokrát setkal. Pročítat si cizí kód a dokonce i vlastní bývá velice obtížné. Nikdy nevíme co se programátorům honilo hlavou, když psali zrovna takovou podmínku. Co je vedlo k tomu, že je cyklus omezený právě takhle? Spousty podobných otázek si kladl každý z nás. Já sám jsem se v takové situaci ocitl přesně ve chvíli, kdy jsem se stal novým členem týmu BCVsolutions s.r.o. Již v prvních dnech jsem si musel pročítat stovky řádků kódu a ještě  rozsáhlejší dokumentaci.

sourceCode

Continue reading

Propojení Javy s C++

Jako Java programátor se čas od času potýkám s následující situací – mám k dispozici program, který bych chtěl použít v rámci svého vlastního projektu, ale brání mi v tom jedna malá drobnost – tento program je napsaný v C++. Varianty použít pouze jediný programovací jazyk (tj. celé to napsat v Javě nebo C++) jsou mimo diskusi, obě části už jsou dosti rozsáhlé a znamenalo by to začít v novém jazyce od nuly. Přitom jediné co by stačilo, je spuštění jedné nebo dvou funkcí napsaných v C++ programu z mého Javovského kódu.

Java umožňuje pomocí JNI (Java Native Interface) volání nativních metod ze sdílených knihoven. V tomto článku je popsán jednoduchý způsob použití prográmku SWIG (Simplified Wrapper and Interface Generator) pro automatické vygenerování všech potřebných komponent pro vytvoření sdílené knihovny a jejího použití v Javě.

java-logo
Continue reading

Identity connector for Alfresco

In this article we are going to explain how to connect the Alfresco system to our Identity Manager CzechIdM. First of all, we are going to design and implement a special Identity connector. However, we are not going to pay any attention to details of the implementation itself as we did with our Universal SSH connector. Let’s look at the problem from another point of view: We’ll take a look at what we usually do when a customer requests a new system be connected to the CzechIdM, and then we’ll explain what we actually did in this particular case.

Continue reading